Isolasjon av energibrønner på Svalbard skal bevare permafrosten

Vetle Daleng og Håkon Afret skriver masteroppgave om alternative isolasjonsmetoder for energibrønn ved nye Svalbard folkehøyskole. Dette vil være et samarbeid mellom NTNU, Store Norske og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).

Bakgrunnen for oppgaven er at det skal bygges en ny folkehøyskole på Svalbard og det skal i den forbindelse utredes muligheten for en energibrønn på ca. 1200 meter. Denne utredningen er et samarbeid mellom Store Norske, GTML (Geothermal Energy Nordic) og er støttet av Enova. Et av de utfordrende aspektene omkring etablering av energibrønn er permafrosten på Svalbard. Ved boring ned i grunnen vil man kunne forvente en termisk gradient i størrelsesorden 30 grader per km, altså vil temperaturen 1 km ned i grunnen være omkring 30 grader. Dette medfører en temperatur som er mer enn høy nok til å tine permafrosten i overliggende lag. Om permafrosten tiner vil man risikere at området og løsmassene blir ustabilt. Formålet med deres oppgave vil være å se på mulige isolasjonsmetoder av energibrønnen for å sikre at permafrosten bevares. Dette vil innebære både aktive og passive isolasjonsmetoder. Aktive metoder kan f.eks være kjøling med varmepumpe, passive metoder vil kunne være isolerte rør eller isolerende sement. I oppgaven vil de ta for seg flere temaer, aktuelle tema er:

  • Det geotermiske potensialet på Svalbard, samt kvartær- og berggrunnsgeologien i området.
  • Permafrost på Svalbard vil bli belyst.
  • De vil også gjøre rede for grunnvarmemetoder, da spesielt dype-mellomdype energibrønner.
  • Kjøle- og isolasjonsmetoder.
  • Lokale forhold ved folkehøyskolen, samt en beskrivelse av energibrønnprosjektet.

Prosjektoppgaven vil i hovedsak være et litteratursøk, men muligens noe lab eller simuleringsoppgaver. De vil også diskutere forslag til videre arbeid for masteroppgaven våren 2022.

Håkon Afret og Vetle Daleng

An Arctic Scientific Expedition by Eurasian Scientists

Professor Charlie Li at NTNU participated in an expedition to Svalbard on 7-16 August 2019. The expedition was organized by the Chinese Society for Rock Mechanics & Engineering (CSRME), aiming to the study of polar glaciers, geology and geotechnical engineering in the Arctic. The scientific delegates were from Norway, Japan, Hong Kong and the Mainland China, as well as personnel from a media company, Ershi Exploration (Beijing) Cultural Development Co., Ltd., who will make a popular film on global warming and melting of polar glaciers. The delegation took field trips for glaciers and the metamorphic rocks along the western coastline of Spitsbergen and for the sedimentary rocks, foundations constructions in permafrost ground, underground construction (the Global Seed Vault) and the snow avalanche protection project in the Longyearbyen area. Professor Arne Aalberg arranged a seminar on 14 August at UNIS.

Global warming and the melting of polar glaciers have been the unanimous concerns of the scientific community and the whole society. The melting of polar glaciers is posing critical impact on the ecosystem and climate of the earth. However, the reasons for the polar ice melting still remain uncertain. The Arctic issue is of global significance and great scientific value as it is vital to the survival and future development of the human beings. It is no doubt that CO2 contributes to the global warming, but geological evolution may play also an important role. Some scientists in the delegation are exploring the role of the earth in the global warming. In addition, glacial geology and geotechnical engineering in arctic regions are also topics of the expedition.