Brønnrens Ormel

Visste du at Norge har stort potensial til å bruke grunnvann til oppvarming og kjøling? Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål. Jevnlig «brønnvask» er nødvendig viser forskningen fra ORMEL-prosjektene – Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum. Brønnvasken øker infiltrasjonskapasiteten til denne returbrønnen for grunnvann ved å fjerne utfellinger og sedimenter som bygger seg opp over tid. Pålitelige data og forståelse av grunnvannets vannkjemi er avgjørende for målrettede rensetiltak.

Om ORMEL: Prosjektet har fulgt opp eksisterende grunnvarmeanlegg og har nå klare forbedringsforslag til hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes. Fra 2015 og til nå er grunnvannsressursene i sentrumsområdene kartlagt, og den tekniske kompetansen har økt betydelig på alle nivåene i verdikjeden. Melhus har vært prosjekteier, og Elverum var med i første fase. I tillegg har Norwegian University of Science and Technology (NTNU), NGU, Asplan Viak AS, Gjøvaag og University of Oslo (UiO) deltatt. Nøkkelen til de gode resultatene er det unike samarbeidet internt i prosjektgruppen, og med eierne av grunnvarmeanlegg. ORMEL-prosjektene har bidratt med mange masteroppgaver og to pågående PhD-oppgaver, og er støttet av Regionale forskningsfond Midt-Norge.

Tom Myran tildelt Kongens fortjenstmedalje

Fungerende ordfører i Trondheim, Mona Berger, tildeler Tom Myran Kongens fortjenstmedalje

Tom Myran ble i dag tildelt Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje for et livslangt arbeide for å forbedre helse, miljø og sikkerhet i bergindustrien.

Tom Myran har arbeidet for å forbedre helse, miljø og sikkerhet i Norsk bergindustri helt siden han tok diplomoppgaven og senere doktorgraden på radon ved Norske gruver. Etter det har han som ansatt ved Sintef og NTH/NTNU, vært på bedriftsbesøk over hele Norge, og skrevet utallige foredrag, artikler og bøker om HMS over en periode på nesten 50 år. Sist i rekken er bokutgivelsen av «HMS i bergindustrien» i 2020, som kommer til å bli standarverket innen HMS i bergindustrien i Norge.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, gratulerer Myran med Kongens fortjenstmedalje

Disse vitenskapelige bidragene innen temaer som ventilasjon, støv, støy, mekaniske vibrasjoner, naturlig forekommende asbest, kvarts, tungmetaller og radioaktiv stråling, har sammen med årelangt samarbeid med industrien, og undervisning i HMS ved NTH/NTNU, ført til at Tom Myran har blitt synonymt med HMS i bergindustrien. Tom Myran er den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på hvordan norske bergingeniører og operatører tenker HMS, og en kan trygt si at han har bygd opp dette fagområdet i Norge.

Tom Myran nyter en enorm respekt i bransjen, både for sine kunnskaper, men og for sin evne til å forklare komplekse problemstillinger på en forståelig og humørfyllt måte, og for sin svært imøtekommende væremåte. Det er alltid både lærerikt og hyggelig å slå av en prat med Tom.

Det som ofte fremheves som et kjennetegn ved Tom Myran er en genuin interesse for å se problemene fra industriens synsvinkel. Samtidig har han alltid hatt en uavhengig rolle i forhold til industrien – og er blant annet brukt som sakkyndig i rettssaker og konsekvensanalyser. Tom Myran har virket som et nødvendig korrektiv til bransjen, og initiert forsknings og utviklingsprosjekter for å forbedre forholdene på et av de viktigste områdene i bergindustrien. Et område der forbedringer ikke måles i penger, men der det handler om liv og helse. Heldigvis har Tom Myran hatt utholdenhet til å holde ut i en bransje der HMS arbeidet tradisjonelt ikke har stått i første rekke.

Det er mange som er takknemlige for verdifulle råd og innspill fra Tom Myran om hvilke forholdsregler en bør ta i bergindustrien, og hvordan en kan sikre seg for å unngå helseplager. Dette har tidligere kommet til uttrykk gjennom utmerkelser fra bransjen. I 2010 fikk han «Gullfeiselen» for fremragende innsats for norsk bergteknologi. I 2009 ble han tildelt Norsk Bergforenings høyeste utmerkelse, «Bergmannsstaven», for en samlet ekstraordinær aktivitet over tid til allmenn fremme for den norske bergbaserte næring. Det ble lagt vekt på at aktiviteten gikk utover det som kan forventes fra stilling eller posisjon som Tom har innehatt. Tom Myran har med dette blitt hedret og annerkjent innen bransjen. Tildelingen av Kongens fortjenstmedalje til Tom Myran, gjenspeiler og annerkjenner den betydningen Tom Myran har hatt på nasjonalt nivå som en pioner i HMS arbeidet i Norge.

Tom Myran og hans gode venn Knut Furuseth

Gratulerer, Tom!

 

Likestillingsmidler til FK Petroleum og QuindeKom

Fakultet for ingeniørvitenskap har tildelt Petroleum FK Damer, Bergstuderendes forening, kr. 15 000 i likestillingsmidler til aktiviteter for jenter i studieåret 2021-2022.
Petroleum FK Damer har en flott plan med jevnlige treninger og sosiale treff som vil gi et viktig bidrag til godt studiemiljø.

Fakultet for ingeniørvitenskap tildeler også QuindeKom, Bergstuderendes forening, kr. 15 000 til aktiviteter for jenter i studieåret 2021-2022.
Fakultetet er sikre på at QuindeKoms planer om mange mindre arrangement på tvers av studieprogram og årskull vil være viktig bidrag til godt studiemiljø.

The NTNU Drillbotics Team won the International SPE Drillbotics competition

Magnus Steinstø, Benedicte Gjersdal, Gaute Hånsnar, and Trygve Mikal Viga Skretting has since 2020 worked hard to build, program and operate a robotic mini-rig for fully autonomous drilling of directional wells.

Professor Alexey Pavlov, Benedicte Gjersdal, Gaute Hånsnar, Trygve Mikal Viga Skretting og Magnus Steinstø.

The Drillbotics Challenge Committee gave the following reason for the NTNU team winning: “NTNU demonstrated an understanding of rig design, drillstring dynamics and the physics of directional drilling.  They also designed their own bit, BHA and downhole measurement sub. The Drillbotics challenge committee is looking forward to seeing even further advancements made to the autonomous steering and directional drilling decision-making systems in future competitions”.

NTNU is the only university that has won the Drillbotics competition twice. Congratulations!

The NTNU Drillbotics team is supported by BRU21 program at NTNU, Equinor and Lyng Drilling.

Read more here 

NTNU prosjekt bekrefter det teknologiske potensiale for marine mineralressurser i norsk farvann.

MarMine-prosjektet har gjennom analyse av innsamlede data og flere hundre kilo prøver fra havbunnen, vist at det er potensiale for leting og utvinning av havbunnsmineraler i norsk farvann. Det gjenstår fremdeles et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes. Ikke minst viser prosjektet at det fortsatt gjenstår arbeid når det gjelder å forstå de miljømessige effektene av slik mineralutvinning.

MarMine prosjektet ble etablert i 2015 og i dag ble det holdt et avsluttende seminar, hvor hovedfunnene fra prosjektet ble presentert. Prosjektet er et såkalt kompetansebyggende prosjekt for næringslivet og er finansiert av Norges Forskningsråd og de 14 industripartnerne som deltok. Prosjektet ble ledet av NTNU, med NIVA og NGU som forskningspartnere.

Prosjektets målsetning har vært å se nærmere på det teknologiske potensialet for havbunnsmineraler i norsk farvann, primært langs den midt-Atlantiske ryggen hvor store mengder mineraler avsettes fra hydrotermale systemer på havbunnen.

Prosjektet hadde følgende delmål:

 • Identifisere og samle inn prøvemateriale. Prosjektet samlet inn flere hunder kilo prøvemateriale, primært fra lokaliteten Lokeslottet. Prosjektet gjennomførte den første prøveboringen av havbunnsmineraler i norske farvann.  I tillegg identifiserte prosjektet en ny lokalitet, basert på magnetometriske målinger. Lokaliteten ersenere bekreftet av OD visuelt og ved prøvetaking.
 • Analyser av innsamlet materiale og hvordan dette kan prosesseres og utnyttes i fremtiden. Prøvematerialet bekrefter et stort innhold av mineraler, primært kobber, men fremdeles gjenstår det mye arbeid knyttet til prosessering og karakterisering av denne typen ressurser i Norge.
 • Beskrivelse av hvordan gruvedrift på havbunnen kan gjennomføres, med spesielt fokus på miljøhensyn

Prosjektet bekrefter tidligere studier som viser et betydelig potensial for marine mineralressurser i norsk farvann. Hovedkonklusjonen må allikevel være at det fremdeles gjenstår et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes. MarMine-prosjektet er et godt eksempel på hvordan forskningsinstitusjoner og industribedrifter kan samarbeide fremover for å skaffe mer kunnskap rundt dette.

For mer informasjon kontakt:

Kurt Aasly, kurt.aasly@ntnu.no

MarMine Closing Seminar June 11th @10:30 – 12:00

 • Background of MarMine and why? (Kurt Aasly) 5-10 mins
 • WP1 Sample identification and collection (Martin Ludvigsen) 5 mins
 • WP2 Mineral processing options for submarine massive sulphide ores (Rolf Arne Kleiv) 5 mins
 • WP3 Feasibility study for a Deep sea mining Pilot (Steinar Løve Ellefmo) 5 mins
 • WP4 Characterization (Kurt Aasly) 5 mins
 • WP5 Methods to assess environmental impacts and recovery potential (Eva Ramirez-Llodra) 5 mins
 • Advisory board comment on the Impact of the project (tba) 5 mins
 • Panel Discussion / Q&A (30 mins)  – Experience from the cruise and research on data and samples from the cruise / way forward after the MarMine project
  • Panel: Martin Ludvigsen, Rolf Arne Kleiv, Steinar Ellefmo, Frederik Søreide and Kurt Aasly (NTNU, Eva Ramirez-Llodra, (NIVA/REV Ocean)
  • Moderator: Ingrid Schjølberg, NTNU

The seminar is free and open for everyone

Register here

BRU21 video newsletter – Reservoir management and production optimization

BRU21 is NTNU’s Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry. It supports the digital transformation of the industry. Reservoir management and production optimization is one of the 6 program areas in the program. This video newsletter presents projects and selected solutions developed in BRU21. Watch the videos here