Kan geovarme hentes ut i områder med mye kvikkleire?

I Nardovegen i Trondheim skal det bygges 800 nye studentboliger. I sommer har det blitt utført prøveboring og testing av ulike isolasjonsmetoder for å hente ut geovarme på trygg måte i områder med kvikkleire. Resultatet av undersøkelsene kan få stor betydning for fremtidig bærekraftig utbygging i Trondheim og andre steder med lignende utfordringer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, Asplan Viak, Multiconsult og Båsum Boring, og med på laget er flere master og PhD studenter fra NTNU som har bistått med gjennomføring og analyse av resultatene.

Press Release: Cooperation between German and Norwegian industry on marine minerals

23. November 2020 DeepSea Mining Alliance (DSMA) and Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM) signed an agreement to cooperate on developing a cost-effective and environmentally responsible industry pursuing marine minerals. These raw materials are essential to reach the goals specified by the European Union in the “Green Deal”. New industrial technologies are required to minimize the environmental impact and at the same time offer a reliable and affordable supply chain.

NMM and DSMA is now forging a cooperation building on established connections between Norway and Germany. The goal for the cooperation agreement between NMM and DSMA is to form an industrial, technological and scientific cooperation that extends all disciplines and phases needed for sustainable extraction of marine minerals.

One of the major next goals of this agreement is the preparation of a joint road map of activities and projects to foster not only the cooperation between the NMM and the DSMA but also between the industrial, scientific and political stakeholders in both countries, pointed out by Leonhard Weixler, President of the DSMA.

The members from NMM and DSMA have a unique and coherent set of resources, skills and expertise valuable for realization of marine minerals operations. Although some key components of these technologies have reached maturity, there are still critical research and development topics to be solved.

NMM and DSMA can be important premise providers for the future development of marine minerals.Leveraging competencies within existing German and Norwegian clusters, NMM and DSMA cooperation can be an important instrument to development of knowledge, methods and tools needed to make seabed minerals extraction a vital part of the solution in the energy transition, says Dr. Kjetil Skaugset, Chairman, NMM

Combined, DSMA and NMM have 59 members from industry and academia. Upon signing the cooperation agreement, the organizations will facilitate cooperation projects across the marine minerals value chain.

For more information contact:

Leonard Weixler, President of DSMA info@deepsea-mining-alliance.com

Egil Tjåland, Secretary, NMM egil.tjaland@ntnu.no

15.10.2020 gikk startskuddet for EnerGizerS-prosjektet

Prosjektet CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply, med akronym  EnerGizerS har fått midler som en del av POLNOR 2019 polsk-norske forskningsprosjekter finansiert under EØS og Norway Grants.

Prosjektet vil bli gjennomført i 2020-2023 av et konsortium bestående av:

  • AGH University of Science and Technology, Kraków, Polen – Prosjekteier
  • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Science, Kraków, Polen – prosjektpartner
  • SINTEF Energi AS, Trondheim – prosjektpartner
  • Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, Trondheim, Norge – Prosjektpartner
  • EXERGON LLC, Gliwice, Polen – prosjektpartner

Hovedmålet med prosjektet er å analysere effektiviteten ved å ta i bruk CO2  som arbeidsvæske for Enhanced Geothermal Systems (EGS). Den foreslåtte løsningen tar sikte på å utvikle tiltak for å produsere ren og økonomisk geotermisk energi og samtidig redusere karbondioksidutslippene som kommer fra forbrenning av fossilt brensel.

Enhanced geothermal system: 1 Reservoar, 2 Pumpehus, 3 Varmeveksler, 4 Turbinhall, 5 Produksjonsbrønn, 6 Injeksjonsbrønn, 7 Varmt vann til fjernvarme, 8 Porøse sedimenter, 9 Observasjonsbrønn, 10 Grunnfjell
By Geothermie_Prinzip.svg: *Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: FischX (talk)Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: Ytrottier (talk) – Geothermie_Prinzip.svgGeothermie_Prinzip01.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8249711

Totalt budsjett: 5 932 700 PLN (= 1311200 EUR)

Bevilgede midler: 5 793 975 PLN (= 1280600 EUR)

Prosjektleder: Anna Sowiżdżał, Professor AGH, ansow@agh.edu.pl

Kontakt på IGP: Bjørn Frengstad, bjorn.frengstad@ntnu.no

 

Mer info: https://www.agh.edu.pl/en/info/article/eco-friendly-geothermal-energy-with-lower-co2-emissions-agh-ust-has-just-launched-polish-norwegian/

 

IGP i The Technocrat

Egil Tjåland og Jon Kleppe var i Ghana i oktober 2018 for å innlede samarbeid med universitetet Kwame Nkrumah University of Science of Technology (KNUST). Dette var en gjenvisitt etter at KNUST besøkte NTNU i september 2018. I 2019 deltok NTNU i et statsministerbesøk til Ghana i mai, hvor et MOU mellom de to universitetene ble signert. Utdanning av lærere ved KNUST til ph.d-nivå er viktigste element.

KNUST har er en «årsrapport» «TECHNOCRAT», og i 2018-2019-utgaven er NTNU-besøket gitt stor oppmerksomhet

 

AKER BP sponser hovedeksursjoner

AKER BP ASA øsker å bidra til å styrke geofagene ved NTNU, og går nå inn og sponser de tre hovedekskursjonene for geofag med til sammen 90.000 kroner. Dette bidrar til at det blir enklere for flere studenter å dra på feltkurs. Ekskursjonene er veldig viktig for å gi studentene bedre innsikt og forståelse for fagene. Studentene skal i år til USA, Chile og Brasil

Statens vegvesen finaniserer modellforsøk av fjellforankring med stag

Prosjektet går ut på å utføre modellforsøk i laboratoriet for å se nærmere på hvordan brudd i bergmassen oppstår og forløper ved overbelastning av forankringsstag. Brudd og bruddforløp har stor betydning ved dimensjonering av slike stag og er ett av de største usikkerhetene ved dagens beregningsmetoder. Spesielt vil det bli sett på hvilke effekter trykkbuer indusert av belastningen av staget kan ha på det bruddmekaniske.

Forskningsprosjektet vil i korte trekk bestå av å bygge en rigg, omtrent 2×3 meter, utføre tester i denne og vurdere resultatene. I riggen vil det bli laget en «bergmasse» av eksempelvis kalksteinblokker, granittblokker, teglstein eller betongblokker. I bergmassen vil det bli støpt inn et «stag» som vil bli belastet slik at det blir brudd i «bergmassen». Riggen vil ha installer jekker slik at man får simulert horisontalspenninger og sikre innspenning. Riggen vil ha installert en rekke ekstensometer for å måle deformasjon, samt at man vil bruke et kamera og Digital Image Correlation (DIC) som måler deformasjon ved å spore punkters forflytning over tid. Studenten fordyper sin kunnskaper i emnet via en grundig litteraturstudie, deltar i utbygging .

To prosjekt- og masteroppgaver blir involvert i prosjektet. Hanna Høgset og Karsten Sannes Aasbø skal fordype seg i stagforankring via en grundig litteraturstudie, deltar i planlegging, bygging av testerigg, tester målingsutstyret og i modellforsøk på riggen, og utfører numerisk modellering med kode UDEC. Litteraturstudien ser på gjennomføring av modellforsøk i bergmekanikken og geoteknikken og hvordan man overfører dette til beregningsmetoder, både analytiske og numeriske.

Hanna Høgset, student IGP, Are Håvard Høien, Statens Vegvesen, Karsten Sannes Aasbø, student IGP og Charlie Chunlin Li, professor IGP

Styrket samarbeid med Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri, Sintef og NTNU hadde i dag et møte for å styrke videre samarbeid, samt diskutere hvilke temaer som blir viktige i tiden fremover. Norsk Bergindustri fortalte blant annet om innføringen av et nytt rammeverk for bærekraftarbeid i bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM) – dette blir et viktig arbeid for både industri, forskning og akademia i årene fremover

Lisbeth Alnæs, Sintef, Berit Laanke, Sintef, Lars -Erik Sletner, Norsk bergindustri, Anita Helene Hall, Norsk Bergindustri, Njål Hagen, Norsk Bergindustri, Mario Morales, Sintef, Egil Tjåland, NTNU

 

NTNU and NMBU work together to solve water challenges

The water group of the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) held a meeting with the department of Geoscience and Petroleum, NTNU, to explore collaboration possibilities. Prof Harsha Ratnaweera and Dr Zakhar Maletskyi from the faculty of science and technology, NMBU, visited Prof Hanumantha Rao Kota and Prof Irina Chernyshova and discussed the potential synergies and applicability between the technologies used in mineral processing and water purification. They have identified several thematic areas (ion flotation to enhance organic matter removal, recovery of valuable material from process water etc) which can be suitable for the forthcoming R&D Calls.

Velkommen til Jose Acuna!

Jose Acuna har begynt i sin professor II-stilling ved institutt for geovitenskap og petroleum. Her er noen ord Jose har skrevet om seg selv:

Jag är född i Venezuela och flyttade till Sverige år 2004 som utbytestudent på Mastersnivå. Är gift och har två döttrar. Blev klar med Masterutbildningen 2008 och initierade direkt därefter en doktorsutbildning på KTH. År 2013 blev jag Teknologie Doktor. Mitt forskningsområde har sedan 2008 varit värmetransport i berggrunden. Förutom min doktorsavhandling har jag ett antal publikationer inom detta ämne, mest inom tillämpning geoenergi. Under de senast 5 åren har jag hjälpt till att bygga upp en forskningsgrupp på KTH som idag består av 3st doktorander och en postdoc, samt ett teknikkonsultföretag inom koncernen Bengt Dahlgren AB som jobbar med GEOrelaterade och består av 7st anställda. Under alla dessa år har fältmätningar med fiberoptik haft en centralroll och vi har använt mättekniken i olika tillämpningar, för att karakterisera olika transportprocesser i berggrunden.

En av dessa tillämpningar är så kallade Distributed Heat Tracing Tester (DHTT), som vi använder för att mäta om, hur och hur snabbt grundvattnet rör sig längs ett borrhål. Jag har haft nöjet att tillsammans med mina kollegor på Bengt Dahlgren utföra dessa mätningar i Åknes, vilket har nu lett till min professorstjänst på NTNU, där jag kommer att fortsätta fördjupa mig i tekniken och hjälpa projektet att maximera mängden kvantitativ information ang. hur grundvattnet rör sig. Detta kommer i sin tur att bli en del av underlaget till designen av dräneringssystemet i Åknes.

Jag ser fram emot att kunna bidra till detta projekt, vara med i NTNU-teamet, och förstärka samarbete mellan Sverige och Norge.

Se sak om avtale mellom NTNU og NVE om forskning på Åkneset:

Ny teknologi fra NTNU skal stabilisere norges farligste fjell

Åkneset på Sunnmøre beskrives som norges farligste fjellmassiv. Hvis Åkneset faller, vil en enorm flodbølge på 40 meter ramme blant annet Geiranger.  NTNU og NVE har nå inngått en samarbeidsavtale om utvikling av teknologi og metoder for å sikre ustabile fjell.