Welcome Christian

Christian Rekve Bryn has joined the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU to undertake a 4-year PhD-project in the field of hydrogeology. The supervisor is professor Bjørn Frengstad. Christian’s research project «Bømoen Plus Village» aims to use geological resources as part of sustainable development of a new area in Voss, with short travelled resources that gives water, renewable energy and aggregates for future industry and residence. Mapping and managing the resources to be used for sustainable development will be a big part of the project. The industrial PhD is funden by the Norwegian research counsil, COWI AS, Bømoen AS, Voss Energi AS and Voss herad. NGU is a collaboration partner in the project.
Christian has B.Sc in geology and geohazards from HVL and M.Sc in hydrogeology from the University of Copenhagen. He works as a hydrogeologist (since 2016) at COWI AS.

Welcome Christian!

Kan geovarme hentes ut i områder med mye kvikkleire?

I Nardovegen i Trondheim skal det bygges 800 nye studentboliger. I sommer har det blitt utført prøveboring og testing av ulike isolasjonsmetoder for å hente ut geovarme på trygg måte i områder med kvikkleire. Resultatet av undersøkelsene kan få stor betydning for fremtidig bærekraftig utbygging i Trondheim og andre steder med lignende utfordringer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, Asplan Viak, Multiconsult og Båsum Boring, og med på laget er flere master og PhD studenter fra NTNU som har bistått med gjennomføring og analyse av resultatene.

Ormel jernoksiderende bakterier

Visste du at Norge har stort potensial til å bruke grunnvann til oppvarming og kjøling? Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål.
I forskningsprosjektet ORMEL 2 («Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus») jobbes det med å forbedre driften av grunnvannsbaserte grunnvarmesystemer. Mange av anleggene i Melhus sliter med jernoksid-utfellinger. Disse dannes ved at jern løst i vannet reagerer med oksygen og danner jernoksid-mineraler som feller ut. Målinger med gjennomstrømningscelle har påvist lave konsentrasjoner av oksygen i grunnvarmeanleggene. Dette har ledet undersøkelsene i retning av mikrobiologiens verden, og såkalte jernoksiderende bakterier som kan bidra til omfattende jernoksidasjon selv ved lave oksygen-konsentrasjoner.

Ormel gjennomstrømningscelle

Visste du at Norge har stort potensial til å bruke grunnvann til oppvarming og kjøling? Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål.
I forskningsprosjektet ORMEL 2 («Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus») jobbes det med å forbedre driften av grunnvannsbaserte grunnvarmesystemer. Mange av anleggene i Melhus sliter med jernutfellingsproblemer. Disse tetter igjen blant annet brønnfiltre og varmevekslere, og medfører store vedlikeholdskostnader. Utfellingspotensialet til vannet som pumpes opp bestemmes i stor grad av vannkjemien. Derfor har en gjennomstrømningscelle blitt lagd og brukt for å sikre pålitelige kjemiske data uten luftinnblanding.

Brønnrens Ormel

Visste du at Norge har stort potensial til å bruke grunnvann til oppvarming og kjøling? Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål. Jevnlig «brønnvask» er nødvendig viser forskningen fra ORMEL-prosjektene – Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum. Brønnvasken øker infiltrasjonskapasiteten til denne returbrønnen for grunnvann ved å fjerne utfellinger og sedimenter som bygger seg opp over tid. Pålitelige data og forståelse av grunnvannets vannkjemi er avgjørende for målrettede rensetiltak.

Om ORMEL: Prosjektet har fulgt opp eksisterende grunnvarmeanlegg og har nå klare forbedringsforslag til hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes. Fra 2015 og til nå er grunnvannsressursene i sentrumsområdene kartlagt, og den tekniske kompetansen har økt betydelig på alle nivåene i verdikjeden. Melhus har vært prosjekteier, og Elverum var med i første fase. I tillegg har Norwegian University of Science and Technology (NTNU), NGU, Asplan Viak AS, Gjøvaag og University of Oslo (UiO) deltatt. Nøkkelen til de gode resultatene er det unike samarbeidet internt i prosjektgruppen, og med eierne av grunnvarmeanlegg. ORMEL-prosjektene har bidratt med mange masteroppgaver og to pågående PhD-oppgaver, og er støttet av Regionale forskningsfond Midt-Norge.

Mesteparten av energibehovet til bygningsmasser i Norge kan dekkes av grunnvarme

Det bores for fullt i Norge etter grunnvarme. Antallet energibrønner nærmer seg 40.000. Mesteparten av energibehovet til bygningsmasser i Norge kan dekkes av grunnvarme og det kan være et alternativ til vindparker og solcelleanlegg, sier førsteamanuensis Randi Kalskin Ramstad.

Les sak om dette i Dagsavisen:
Grunnvarme