Statens vegvesen finaniserer modellforsøk av fjellforankring med stag

Prosjektet går ut på å utføre modellforsøk i laboratoriet for å se nærmere på hvordan brudd i bergmassen oppstår og forløper ved overbelastning av forankringsstag. Brudd og bruddforløp har stor betydning ved dimensjonering av slike stag og er ett av de største usikkerhetene ved dagens beregningsmetoder. Spesielt vil det bli sett på hvilke effekter trykkbuer indusert av belastningen av staget kan ha på det bruddmekaniske.

Forskningsprosjektet vil i korte trekk bestå av å bygge en rigg, omtrent 2×3 meter, utføre tester i denne og vurdere resultatene. I riggen vil det bli laget en «bergmasse» av eksempelvis kalksteinblokker, granittblokker, teglstein eller betongblokker. I bergmassen vil det bli støpt inn et «stag» som vil bli belastet slik at det blir brudd i «bergmassen». Riggen vil ha installer jekker slik at man får simulert horisontalspenninger og sikre innspenning. Riggen vil ha installert en rekke ekstensometer for å måle deformasjon, samt at man vil bruke et kamera og Digital Image Correlation (DIC) som måler deformasjon ved å spore punkters forflytning over tid. Studenten fordyper sin kunnskaper i emnet via en grundig litteraturstudie, deltar i utbygging .

To prosjekt- og masteroppgaver blir involvert i prosjektet. Hanna Høgset og Karsten Sannes Aasbø skal fordype seg i stagforankring via en grundig litteraturstudie, deltar i planlegging, bygging av testerigg, tester målingsutstyret og i modellforsøk på riggen, og utfører numerisk modellering med kode UDEC. Litteraturstudien ser på gjennomføring av modellforsøk i bergmekanikken og geoteknikken og hvordan man overfører dette til beregningsmetoder, både analytiske og numeriske.

Hanna Høgset, student IGP, Are Håvard Høien, Statens Vegvesen, Karsten Sannes Aasbø, student IGP og Charlie Chunlin Li, professor IGP

Velkommen til Linda Haaland

Linda Haaland er ansatt som PhD-stipendiat ved instituttet.

Haaland skal jobbe med onshore topografi ved passive kontinentalmarginer fra et strukturgeologisk perspektiv. Arbeidet skal i hovedsak baseres på feltarbeid fra Svalbards vest- og nordkyst. Hovedveileder blir Per Terje Osmundsen.

Hun har bachelor og master i struktur- og berggrunnsgeologi fra Universitetet i Tromsø, og har bodd i Lyngen det siste året. På fritiden driver hun med ski og fjellklatring.

Velkommen Linda!

Søk på geologi ved NTNU

Vil du ha en jobb hvor du får lov til å være mye ute i naturen? Hvis du studerer geologi ved NTNU vil du lære mer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Søknadsfrist er 15.april.
Bachelor geologi: https://www.ntnu.no/studier/bgeol
Master geologi: https://www.ntnu.no/studier/mgeol

Se en kort film om geolgistudiene:

 

Steinsamlingen er på plass igjen

Flusspat

Steinsamlingen er på plass igjen!  Steinsamlingen er noe av det fineste vi har her ved instituttet. Her er det flotte mineraler fra mange forskjellige land og lokasjoner. Samlingen ble med på flyttelasset fra Bergbygget til Petroleumsteknisk senter, og har vært lagret til montrene kom på plass. Denne uka har en dugnadsgjeng fra instituttet vasket og reingjort mineralene slik at de tar seg godt ut i montrene: Vi anbefaler alle til å ta turen opp i andre etasje på PTS for å ta seg en kikk.

Fra venstre på bildet: Torill Sørløkk , Wenche Wilhelmsen Finseth, Madelein Wold og Turid Uvsløkk
Etter lang tid på lager trengte steinene litt rengjøring

 

Geologisk feltkurs i Cornwall

Flotte forhold for geologisk feltkurs i Cornwall i England! Her ser vi studenter fra NTNU utenfor en tinngruve nær Lands’ End Point.

Feltkurset omhandler malmgeologi, og følges av studenter fra Italia, Nederland og Norge. Her lærer de om tinn, kobber og wolfram, hvor tinn og kobber faktisk har blitt utvunnet fra dette området siden bronsealderen!

Kristian Drivenes og Rune Berg Larsen fra NTNU er ledere for feltkurset

NTNU and NMBU work together to solve water challenges

The water group of the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) held a meeting with the department of Geoscience and Petroleum, NTNU, to explore collaboration possibilities. Prof Harsha Ratnaweera and Dr Zakhar Maletskyi from the faculty of science and technology, NMBU, visited Prof Hanumantha Rao Kota and Prof Irina Chernyshova and discussed the potential synergies and applicability between the technologies used in mineral processing and water purification. They have identified several thematic areas (ion flotation to enhance organic matter removal, recovery of valuable material from process water etc) which can be suitable for the forthcoming R&D Calls.

Velkommen til Jose Acuna!

Jose Acuna har begynt i sin professor II-stilling ved institutt for geovitenskap og petroleum. Her er noen ord Jose har skrevet om seg selv:

Jag är född i Venezuela och flyttade till Sverige år 2004 som utbytestudent på Mastersnivå. Är gift och har två döttrar. Blev klar med Masterutbildningen 2008 och initierade direkt därefter en doktorsutbildning på KTH. År 2013 blev jag Teknologie Doktor. Mitt forskningsområde har sedan 2008 varit värmetransport i berggrunden. Förutom min doktorsavhandling har jag ett antal publikationer inom detta ämne, mest inom tillämpning geoenergi. Under de senast 5 åren har jag hjälpt till att bygga upp en forskningsgrupp på KTH som idag består av 3st doktorander och en postdoc, samt ett teknikkonsultföretag inom koncernen Bengt Dahlgren AB som jobbar med GEOrelaterade och består av 7st anställda. Under alla dessa år har fältmätningar med fiberoptik haft en centralroll och vi har använt mättekniken i olika tillämpningar, för att karakterisera olika transportprocesser i berggrunden.

En av dessa tillämpningar är så kallade Distributed Heat Tracing Tester (DHTT), som vi använder för att mäta om, hur och hur snabbt grundvattnet rör sig längs ett borrhål. Jag har haft nöjet att tillsammans med mina kollegor på Bengt Dahlgren utföra dessa mätningar i Åknes, vilket har nu lett till min professorstjänst på NTNU, där jag kommer att fortsätta fördjupa mig i tekniken och hjälpa projektet att maximera mängden kvantitativ information ang. hur grundvattnet rör sig. Detta kommer i sin tur att bli en del av underlaget till designen av dräneringssystemet i Åknes.

Jag ser fram emot att kunna bidra till detta projekt, vara med i NTNU-teamet, och förstärka samarbete mellan Sverige och Norge.

Se sak om avtale mellom NTNU og NVE om forskning på Åkneset: