Welcome, Lene!

Lene Margrethe Pallesen is 24 years old and from Stavanger. Lene will be undertaking a 3-year PhD in Engineering Geology studying and mapping quick clay deposits. The supervisor is Professor Ola Fredin. The project aims to increase knowledge of instabilities in quick clay and help bridge the gap between different discipline approaches by applying methods from geology, geophysics and geotechnics.

Lene has a BSc in Geophysics with Geology from Durham University and an MSc in Geology from NTNU. She has for the past year been studying sediment transport in Longyearelva on Svalbard with cooperation with UNIS and NGU for her Master’s project. This project focused on the influence of permafrost and climate change on sediment input from glaciers, moraines and slope processes.

Lene likes to spend her spare time on a range of activities including dance and badminton.

Welcome, Lene!

Spennende forskningsfunn om malmpotensialet i Karasjok

Doktorgradskandidat Alf André har nettopp publisert spennende resultater fra sin PhD-studie i det anerkjente tidsskriftet Precambrian Research. Funnene har implikasjoner for malmpotensialet i Karasjok Grønnsteinbeltet da denne aldersgruppen av tilsvarende bergarter i Finland er svært prospektive for Ni-Cu-PGE mineraliseringer (f.eks. Lomalampi, Sakatti og Kevitsa), som er viktige forekomster for råstoffer til det grønne skiftet.

Studien, med tittelen «Evolution of the Gállojávri Ultramafic Intrusion from U-Pb zircon ages and Rb-Sr, Sm-Nd and Lu-Hf isotope systematics, omhandler aldersbestemmelse og dannelsen av gamle magmakammere i Karasjok Grønnsteinsbelte. Artikkelen viser hvordan man ved bruk av isotop-signaturer kan sondere sammensetningen av kontinentalskorpen og belyse interaksjonen mellom magmatiske systemer og vertsbergarten den strømmer gjennom.

Det presenteres også en datering av Gállojávri-intrusjonen til 2051 ± 8 millioner år. Aldersbestemmelsen viser at Gállojávri-intrusjonen ble dannet samtidig til påvist magmatisk aktivitet i Lappland grønnsteinsbelte i Finland. Dette antyder at Gállojávri-intrusjonen er del av et mye større magmatisk system som strekte seg hele veien fra norskekysten i nord til grensen mellom Finland og Russland i sør. Studien er utført i samarbeid med Trond Slagstad (NGU), Bjørn E. Sørensen (NTNU), Harald Hansen (UIT) og Ian Millar (BGS). Lenke til artikkelen: https://bit.ly/3SuMuE8

Alf Andre Orvik har publisert banebrytende forskning i Journal of Petrology

PhD kandidat Alf Andre Orvik har publisert banebrytenene resultater fra sitt PhD studie i tidskriftet Journal of Petrology med Titlen «The Palaeoproterozoic Gallujavri ultramafic intrusion, Karasjok Greenstone Belt; petrogenesis of a trans-crustal magma system». Artikkelen har i tillegg fått annerkjennelsen editors choice.

Resultatene omhandler dannelsen gamle magmakammer (fra paleoprotorzoikum) i Karasjok Grønnsteinsbelte, Finnmark. Ved hjelp av avansert termodynamisk modellering av geokjemiske og mineralogiske data blir det vist hvordan magmaen har steget og utviklet seg på ulike dybder i kontinentalskorpen. Modellen er forenelig med observasjoner fra aktive magmasystemer som for eksempel Yellowstone, USA og viser at magma ofte følger komplekse veier på veg opp til overflaten. Funnene er viktig for å forstå den geologiske utviklingen av det baltiske skjold og har implikasjoner for dannelsen av magmatiske sulfid og PGE forekomster, som er viktige råstoffer til det grønne skiftet.

Studiet er utført i samarbeid med samarbeid med Trond Slagstad og Lars Petter Nilsson (NGU), samt Harald Hansen (UIT). Dette samarbeid har vært sentralt for å få til så imponerende resultater.

High-resolution drone magnetic survey

In August 2021, IGP researchers led by Prof. Suzanne McEnroe and Dr. Madeline Lee successfully conducted a high-resolution drone magnetic survey over parts of the Bjerkreim-Sokndal (BKS) layered intrusion, Rogaland, Norway. This field campaign was in collaboration with the Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology – HZDR drone team led by Dr. Richard Gloaguen.

This field work was also a success thanks to the ongoing support from the Heskestad community. The BKS has been studied for decades due to the presence of strong magnetic remanence, mineral potential, and as an Earth analogue for Martian magnetic anomalies. This drone magnetic data aids in understanding the magnetic properties of the rocks and minerals, and acts as an important bridge for multiscale anomaly mapping between thin-section, ground, and traditional airborne surveys with a helicopter or aircraft. Nearly 100 flight-line kilometers were flown identifying key geological contacts and remanent magnetic anomalies (24 000nT amplitude below background). The goal is to carry out a follow-up drone survey in 2022 along with additional ground geophysical measurements.

Total magnetic field data from ground surveys collected by NTNU IGP in 2015, 2017 and recent 2021 drone (dashed boxes) survey. Grids are overlaid on 1:50 000 geology* in the Heskestad area, Rogaland, Norway.
*Contains data under the Norwegian license for public data (NLOD) made available by the Geological Survey of Norway survey (NGU). 1:50 000 bedrock data. URL – http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/

 

Welcome Jessica!

Jessica Ka Yi Chiu has joined the Department of Geoscience and Petroleum at Norwegian University of Science and Technology (NTNU) to undertake a 4-year PhD-project in the field of Engineering Geology and Rock Mechanics. The main supervisor is Charlie Chunlin Li (Norwegian University of Science and Technology) and co-supervisors are Ole Jakob Mengshoel (Norwegian University of Science and Technology, Department of Computer Science), Karl Gunnar Holter (Norwegian University of Science and Technology and Norwegian Geotechnical Institute) and Vidar Kveldsvik (Norwegian Geotechnical Institute).
Jessica’s project “Optimising rock support design: installation and mapping in hard rock based on automated joint detection and artificial intelligence (machine learning and evolutionary computation)” aims to investigate the possibility of designing rock support and perform objective rock mass mapping based on automated joint mapping of scanned profiles through AI methods. The project’s ultimate goals are to streamline the process, increase the quality, and possibly reduce the amount of rock support compared to current practices.
Jessica has BSc. in Earth Sciences from the University of Hong Kong, and MSc. in Geosciences from University of Oslo.
Welcome Jessica!

Hvor kommer sanden i verdens største delta fra?

Hvor kommer sanden i verdens største delta fra? Hvordan kan vite det hvor den kommer fra? Dette er sentrale spørsmål for Trond Svånå Harstad i arbeidet med sin nylig avlagte doktorgrad «Single-mineral provenance method development with a case study from the Late Traissc Barents Shelf», ved NTNU, institutt for geovitenskap og petroleum.

I avhandlingen har han studert mineraler i sandsteiner fra det enorme deltaet som utgjør Snadd og De Geerdalen formasjonene av Midt- og Sentrias alder, i Barentshavet og på Svalbard. Harstad har utviklet/videreutviklet to metoder for bedre å identifisere kilden til sanden, en metode basert på mineralet Cr-spinel og en metode basert på formene til mineralet zirkon. Han forteller at Cr-spinel viste å være et veldig godt egnet mineral til å identifisere forskjellen på bergarter, da de har helt ulik kjemi. For å gjenkjenne og klassifisere formen på zirkonkorn i fotografier brukte han kunstig intelligens, en innfallsvinkel som er ny innen dette fagfeltet. Arbeidet ble utført som et samarbeid mellom NTNU og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), mens feltarbeidet og prøveinnsamlingen ble gjort i samarbeid med Petroleumsdirektoratet og Sintef.

Og hvor kommer sanden fra? I begynnelsen av deltaet kommer mesteparten av sanden fra Uralfjellenes forløper Uralidene. På slutten av avsettingshistorien er Taimyrhalvøya i det nordlige Sibir sannsynligvis kilden for mesteparten av sanden.

Ola Fredin has been hired as Professor

Ola Fredin has been hired as Professor in Engineering Geology of Soils, at the Department of Geoscience and Petroleum. He took a MSc in Earth Sciences at Stockholm University and then continued with a PhD in Quaternary geology at the same University in 2004. He did a postdoc at University of Bergen and then the Geological Survey of Norway (NGU) in Trondheim, where he in 2008 was hired for the Quaternary geology group. He has also upheld an Adjunct Professor position at the Geography Department, NTNU, mainly teaching GIS and glacial landforms and processes.

Ola’s research focuses on Quaternary deposits and landforms with emphasis on landscape- and climate change. This research is mainly focused to Norway and Scandinavia, but also with study areas in Russia and Antarctica. He commonly maps landforms and deposits using GIS and remote sensing data, together with stratigraphic and chronological studies in the field. He often uses various laboratory analyses such as XRD, XRF to characterize the sediments combined with in-situ cosmogenic nuclides to add a chronological framework.

Ola has a dual Norwegian/Swedish citizenship, is married with three teenage children and lives in Malvik.

Welcome Ola!

Tøffere kjøring skader tunnelene

Tøffere kjøring av vannkraftverk – med hyppigere start/ stopp – vil over tid skade tunnelsystemene, viser forskning ved NTNU i Trondheim.

(Teksten er tidligere publisert i fagbladet Energiteknikk og er skrevet av Stein Arne Bakken)

De siste tiårene er det blitt oppdaget stadig flere blokkfall og kollapser i tunneler i norske kraftverk, eksempelvis i Svandalsfløna i 2008, i Brattset i 2009 og i Marte i 2018.

Blokkene som løsner fra tunnelveggen, kan brytes ned til mindre biter av bevegelsene i vannet og føres inn i turbinene. Norske vannkraft har opplevd stadig flere skader på turbiner den siste tiden. Dette har blant annet skjedd i Sima kraftverk.

Det har vært spekulert i om hyppige start/stopp er hovedårsaken til at blokker løsner fra tunnelveggen. Nå er dette blitt bekreftet gjennom forskning, ifølge professor Krishna Kanta Panthi ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Trykkvariasjoner
Gjennom et FoU-prosjekt i regi av FME-senteret HydroCen er det blitt avdekket at trykkvariasjoner i vannet i tilløpstunnelen som følge av slik variabel kjøring forplanter seg inn i fjellveggen. Over lengre tid, anslagsvis 20-30 år, vil disse trykkreftene gradvis påvirke sprekker i tunnelveggen, slik at blokker av fjellet løsner.

Sommeren 2018 ble tunnelsystemet i Roskrepp kraftverk i Sirdal i Agder tømt for vann i forbindelse med en revisjon. Forskere fra NTNU fikk da bore huller i fjellet i tilløpstunnelen og installere trykksensorer og avansert måleutstyr i poresprekker en storskala feltforsøk.

Banebrytende forskning
Måleverdiene blir kontinuerlig overført til en datalogg og kan hentes ut av forskerne i Trondheim.

Siden da har stipendiat Bibek Neupane ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU kunnet studere trykkreftene i vannet som strømmer gjennom tunnelen og hvordan disse påvirker trykkforholdene i det tilstøtende fjellet under hyppige opp- og nedkjøringer. Målingene viser tydelig at variabel lastkjøring har en betydning påvirkning på sprekkdannelsene i fjellet i vanntunnelen.

Det er første gang det er gjort slike dynamiske målinger og analyser av trykkrefter i vannveiene til kraftverk i drift. Neupane har utviklet en målemetodikk basert på idéer fra professor Krishna Kanta Panthi, og med viktige innspill fra førsteamanuensis Kaspar Vereide ved Institutt for bygg og miljøteknikk.

Neupane har et år igjen av sitt doktorgradsarbeid. Forskningen har gitt svært viktig kunnskap om konsekvenser av et tøffere kjøremønster i vannkraftverk.

Simuleringsverktøy
Resultatene av FoU-prosjektet vil gi kunne gi grunnlag for at kommersielle aktører kan utvikle programvare som kan fortelle hva som vil skje av skader på vannveiene i et kraftverk ved gitt kjøremønster og fjellkvalitet i tunnelsystemet.

Neupane legger til at dette er en svært krevende oppgave. I sitt doktorgradsarbeid fokuserer han på utvikling av en numerisk modell og en metode for å kunne forutsi hendelser der blokker løsner fra fjellet. Dette arbeidet er basert på måleresultatene fra Roskrepp, som han sammenholder og analyserer med data fra andre kraftverk.

Bygd for statisk kjøring
De norske vannkraftverkene ble bygd for kjøring med jevn last og svært få stopp i løpet av året. I forbindelse med prosjekteringen av vannveiene ble det gjort beregninger av statisk trykk ved jevn last, men ikke av trykkforhold som følge av dynamiske bevegelser. Det var det ikke behov for. Så lenge trykket fra vannet er konstant, er dette uproblematisk for stabiliteten til vannveien, sier Neupane.

Verre er det når vannet i tunnelen settes i dynamisk bevegelse, slik at det oppstår varierende trykksvingninger, og dette skjer ofte og over lang tid. Resultatene fra målingene i Roskrepp kraftverk viser at vi da får en trykkøkning inne i porer i fjellveggen, med krefter som virker ødeleggende.

Tøffere kjøremønster
Neupane peker på at kraftmarkedet ble liberalisert i 1991, og at det har ført til et langt mer variert kjøremønster i vannkraftverkene. Det er snart gått trett år, og de negative konsekvensene for vannveiene har begynt å vise seg i form av biter av fjellet som har løsnet. Tidligere forskning ved NTNU har vist at slike hendelser øker med en faktor på 3 til 4 i tunneler til kraftverk som har stadige start/stopp, det som også blir kalt hydropeaking.

Det er forventet at kraftverkene vil bli kjørt langt hardere i årene fremover for å kunne tilby effekt og balansekraft til et europeisk energisystem som i større grad vil være basert på uregulert kraft fra sol og vind. Det vil bli en betydelig utfordring for mange norske kraftverk, sier han.

Trykksvingninger
I sin forskning på Roskrepp kraftverk har Neupane konsentrert seg om hva som skjer i periodene kraftverket kjører opp og ned.

Observasjonene viser at trykket fra vannet forplanter seg inn i fjellet og gir store trykksvingninger (hydraulic gradients) i poresprekkene. Det oppstår en forsinket respons på trykket i fjellsprekkene, som gjør at trykket inne i fjellet blir høyere enn i selve tunnelen. Det er ikke lenger likevekt, som under normal kjøring av kraftverket.

Sprekker i fjellet avgjør
Den samlede virkningen av små, men gjentatte, trykksvingninger er betydelig, og dette gjør at blokker løsner over lang tid. I hvor stor grad dette vil skje, er betinget av poretrykkresponsen i fjellet, som igjen er avhengig av sprekkgeometri og fjellkvalitet. Forekomsten av sprekker og deres egenskaper er følgelig avgjørende for hvor mye skader tunnelene kan bli påført, sier stipendiat Bibek Neupane.

Slik kan det se ut i tilløpstunnelen i et kraftverk som over en lang periode har hatt et variert kjøremønster med mange start/stopp. Bildet er fra Bratsberg kraftverk. (Foto: NTNU/Krishna Kanta Panthi)

PhD-stipendiat Bibek Neupane (t.v.) inne i tilløpstunnelen i Roskrepp kraftverk med utstyr som skal installeres for å måle trykket i fjellet, her sammen med hans veileder, professor Krishna Kanta Panthi. (Foto: NTNU/Juliet Landrø)

Figuren viser poretrykk i bergmassen (svarte og blå linjer). Dette poretrykket overstige vanntrykket i tunnelen (rød linje) og gir et ekstra trykk i sprekkeveggen som gjør at bergblokker løsner over lang tid. (Figur: NTNU)

 

Welcome Jorge!

This month Jorge Terron joined the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU to undertake a 4-years PhD-project in the field of rock mechanics and rock engineering. The main supervisor is Karl Gunnar Holter (NGI – Norwegian Geotechnical Institute, NTNU) and as co-supervisors are Charlie Chunlin Li (NTNU) and Are Håvard Høien (Statens vegvesen – Norwegian Public Roads Administration). The research project is founded by Statens vegvesen and aims to find more effective methods to define permanent rock support in tunnels driven under poor rock mass conditions requiring reinforced ribs of shotcrete. The results are expected to positively contribute to more environmental-and-economical friendly solutions through renovated knowledge and optimized design methods in rock tunnels.

Welcome Jorge!

Professor Alan Krill discovered 313 million-year-old fossil footprints at Grand Canyon

Paleontological research has confirmed a series of recently discovered fossils tracks are the oldest recorded tracks of their kind to date within Grand Canyon National Park. In 2016, NTNU professor, Allan Krill, was hiking with his students when he made a surprising discovery

Read the whole story at CNN

Read more about this in the paper published this week in the journal Plos One called «Early adaptation to eolian sand dunes by basal amniotes is documented in two Pennsylvanian Grand Canyon trackways» by the authors Stephen Rowland, Mario Caputo and Zachary Jensen here