Kan geovarme hentes ut i områder med mye kvikkleire?

I Nardovegen i Trondheim skal det bygges 800 nye studentboliger. I sommer har det blitt utført prøveboring og testing av ulike isolasjonsmetoder for å hente ut geovarme på trygg måte i områder med kvikkleire. Resultatet av undersøkelsene kan få stor betydning for fremtidig bærekraftig utbygging i Trondheim og andre steder med lignende utfordringer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, Asplan Viak, Multiconsult og Båsum Boring, og med på laget er flere master og PhD studenter fra NTNU som har bistått med gjennomføring og analyse av resultatene.

ORMEL-prosjektene – Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum

Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål. Fra 2015 og til nå er grunnvannsressursene i sentrumsområdene kartlagt, og den tekniske kompetansen har økt betydelig på alle nivåene i verdikjeden. Vi har fulgt opp eksisterende grunnvarmeanlegg og har nå klare forbedringsforslag til hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes. Melhus har vært prosjekteier, og Elverum var med i første fase. I tillegg har NTNU (IGP prosjektledelse og EPT), NGU, Asplan Viak, Gjøvaag og UiO deltatt. Nøkkelen til de gode resultatene er det unike samarbeidet internt i prosjektgruppen, og med eierne av grunnvarmeanlegg. ORMEL-prosjektene har bidratt med mange masteroppgaver og to pågående PhD-oppgaver, og er støttet av Regionale forskningsfond Midt-Norge.

Veronica Torres – BRU21 research

Verónica Torres is a PhD student in BRU21 – NTNU’s Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry. She develops digital tools to efficiently organize and automatically analyze well log data. The objective is to increase data analysis efficiency in exploration workflows through modern computational methods, e.g. machine learning and artificial intelligence, combined with cross-disciplinary subsurface expertise.

This BRU21 project is sponsored by Aker BP ASA. Read more about BRU21 and Veronicas research here https://www.ntnu.edu/bru21/

15.10.2020 gikk startskuddet for EnerGizerS-prosjektet

Prosjektet CO2-Enhanced Geothermal Systems for Climate Neutral Energy Supply, med akronym  EnerGizerS har fått midler som en del av POLNOR 2019 polsk-norske forskningsprosjekter finansiert under EØS og Norway Grants.

Prosjektet vil bli gjennomført i 2020-2023 av et konsortium bestående av:

  • AGH University of Science and Technology, Kraków, Polen – Prosjekteier
  • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Science, Kraków, Polen – prosjektpartner
  • SINTEF Energi AS, Trondheim – prosjektpartner
  • Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, Trondheim, Norge – Prosjektpartner
  • EXERGON LLC, Gliwice, Polen – prosjektpartner

Hovedmålet med prosjektet er å analysere effektiviteten ved å ta i bruk CO2  som arbeidsvæske for Enhanced Geothermal Systems (EGS). Den foreslåtte løsningen tar sikte på å utvikle tiltak for å produsere ren og økonomisk geotermisk energi og samtidig redusere karbondioksidutslippene som kommer fra forbrenning av fossilt brensel.

Enhanced geothermal system: 1 Reservoar, 2 Pumpehus, 3 Varmeveksler, 4 Turbinhall, 5 Produksjonsbrønn, 6 Injeksjonsbrønn, 7 Varmt vann til fjernvarme, 8 Porøse sedimenter, 9 Observasjonsbrønn, 10 Grunnfjell
By Geothermie_Prinzip.svg: *Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: FischX (talk)Geothermie_Prinzip01.jpg: «Siemens Pressebild» http://www.siemens.comderivative work: Ytrottier (talk) – Geothermie_Prinzip.svgGeothermie_Prinzip01.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8249711

Totalt budsjett: 5 932 700 PLN (= 1311200 EUR)

Bevilgede midler: 5 793 975 PLN (= 1280600 EUR)

Prosjektleder: Anna Sowiżdżał, Professor AGH, ansow@agh.edu.pl

Kontakt på IGP: Bjørn Frengstad, bjorn.frengstad@ntnu.no

 

Mer info: https://www.agh.edu.pl/en/info/article/eco-friendly-geothermal-energy-with-lower-co2-emissions-agh-ust-has-just-launched-polish-norwegian/

 

Piltotproduksjon i oppredningen

Instituttet har fått i oppdrag å designe og teste en pilotproduksjon for å lage testprodukt av almandin granat til vannjetkutting og sandblåsing. Hvis dette viser seg å være vellykket vil oppdragsgiver kunne utnytte en større andel av eklogittressursen og minimere andel vrakstein, som igjen kan skape flere arbeidsplasser ved bedriften. Utvinning av almandingranat fra eklogitt er et RFF-prosjekt

Forskningstorget 2020 – invitasjon til deltagelse og oppstartsmøte

Forskningstorget i Trondheim arrangeres fredag 18. og lørdag 19. september
Hvor: NTNU Kalvskinnet, park- og parkeringsområdet ved NTNU Vitenskapsmuseet
Hvorfor: Få forskningen ut til folket. Forskningstorget skaper en spennende møteplass mellom forskningsmiljøer og det vanlige publikum Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet i tett samarbeid med Vitensenteret og DKNVS
Ønsker du å formidle forskning fra ditt fagmiljø på en ny og engasjerende måte? Da inviteres du/dere til å delta med aktivitet på Forskningstorget i Trondheim 18.-19. september.

Fredag 18. september, kl. 9 -14 og lørdag 19. september, kl. 11-15.
For mer informasjon og påmelding:
Kom på et uforpliktende oppstartsmøte fredag 20. mars kl. 09:00 – 10:00 Møterom E1-118 i Realfagbygget (1.etg.). Vi sørger for kaffe, te og enkel servering.
Påmeldingsfrist til oppstartsmøtet: send en epost til marianne.sjoholtstrand@ntnu.no innen 16. mars. Har du ikke mulighet til å delta på møtet, men ønsker likevel å bidra med aktivitet til Forskningstorget, send oss en e-post.

Les mer her:
Forskningstorget 2020

Statens vegvesen finaniserer modellforsøk av fjellforankring med stag

Prosjektet går ut på å utføre modellforsøk i laboratoriet for å se nærmere på hvordan brudd i bergmassen oppstår og forløper ved overbelastning av forankringsstag. Brudd og bruddforløp har stor betydning ved dimensjonering av slike stag og er ett av de største usikkerhetene ved dagens beregningsmetoder. Spesielt vil det bli sett på hvilke effekter trykkbuer indusert av belastningen av staget kan ha på det bruddmekaniske.

Forskningsprosjektet vil i korte trekk bestå av å bygge en rigg, omtrent 2×3 meter, utføre tester i denne og vurdere resultatene. I riggen vil det bli laget en «bergmasse» av eksempelvis kalksteinblokker, granittblokker, teglstein eller betongblokker. I bergmassen vil det bli støpt inn et «stag» som vil bli belastet slik at det blir brudd i «bergmassen». Riggen vil ha installer jekker slik at man får simulert horisontalspenninger og sikre innspenning. Riggen vil ha installert en rekke ekstensometer for å måle deformasjon, samt at man vil bruke et kamera og Digital Image Correlation (DIC) som måler deformasjon ved å spore punkters forflytning over tid. Studenten fordyper sin kunnskaper i emnet via en grundig litteraturstudie, deltar i utbygging .

To prosjekt- og masteroppgaver blir involvert i prosjektet. Hanna Høgset og Karsten Sannes Aasbø skal fordype seg i stagforankring via en grundig litteraturstudie, deltar i planlegging, bygging av testerigg, tester målingsutstyret og i modellforsøk på riggen, og utfører numerisk modellering med kode UDEC. Litteraturstudien ser på gjennomføring av modellforsøk i bergmekanikken og geoteknikken og hvordan man overfører dette til beregningsmetoder, både analytiske og numeriske.

Hanna Høgset, student IGP, Are Håvard Høien, Statens Vegvesen, Karsten Sannes Aasbø, student IGP og Charlie Chunlin Li, professor IGP

Stor interesse for Marine mineraler

NTNU leder Norsk forum for marine mineraler (NMM) og denne uken ble forskning rundt dette spennede temaet presentert på Arctic Frontiers i Tromsø. NTNU, UiB, Forskningsrådet og PI Subsea holdt foredrag på vårt arrangement på konferansen. Temaet vekket stor interesse i salen og i media. Her kan du høre et radioinnslag med instituttleder Egil Tjåland https://bit.ly/2vtSM0A

Andre saker:
Aftenposten: https://bit.ly/38RQpmU
TV2: https://bit.ly/2O8myi8
E24: https://bit.ly/2GyLgUx

Full house for first IGP Lunch seminar

It was great interest when the first IGP Lunch seminar was organized at the department today.

Bjørn Eske Sørensen and Ståle Emil Johansen held very interesting presentations about new research from our department.

Bjørn Eske Sørensen held the presentation “Direct evidence of the process behind the relation between CO2 emission along continental rift zones and earthquakes”
Ståle Emil Johansen helt the presentation titled “Processes and imaging at plate boundaries”

Next IGP Lunc Seminar is planned for Monday 2/12.

Helene Strømsvik defended her PhD-thesis

Helene Strømsvik defended her thesis for the PhD degree with brilliance. The title of the academic thesis is «Assessment of High Pressure Pre-Excavation Rock Mass Grouting in Norwegian Tunneling». The assessment Committee was Senior Specialist Thomas Dalmalm, Trafikverket, Sverige (1. opponent), Senior Advisor Arild Palmstrøm, Rock Mass as (2. opponent), Associate Professor Randi Kalskin Ramstad, NTNU. Adjunct Professor Eivind Grøv, Department of Geoscience and Petroleum/ SINTEF Community, has been the candidate’s main supervisor. Professor Professor Bjørn Nilsen, Department of Geoscience and Petroleum and Director of Research and Development Ulf Håkansson, Skanska has been the candidate’s co-supervisors. Congratulations Helene!