Vil du bli studentambassadør?/ Do you want to be a Student Ambassador?

Er du stolt av å studere ingeniør-, teknologi og/eller realfag, og vil inspirere flere til å velge våre studieprogram?

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) skal ansette studentambassadører til å jobbe i team for å rekruttere nye studenter til studieprogrammene, og skape stolthet og eierskap til det å være student ved IV. Teamet skal bestå av studenter fra alle våre studieprogram i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. IV ønsker å være til stede der målgruppen vår er, så en viktig oppgave vil være å lage digitalt innhold til sosiale medier og nettsider.
 
 Vi søker deg som:

 • liker deg foran eller bak kamera (gjerne begge deler)
 • er idérik og/eller jobber med spennende prosjekter du vil vise fram
 • trives med å holde presentasjoner
 • er god på nettverksbygging og liker å koordinere prosjekter


 Arbeidsoppgaver

 • Lage stories til IVs studieprogramsider (Gobi stories) og sosiale medier
 • Presentere studiet på skolebesøk og campus, både fysiske og digitale arrangement
 • Engasjere studenter til å delta på arrangement
 • Koordinere aktiviteter i samarbeid med andre studentambassadører
 • Administrative oppgaver (planlegging, oppfølging og etterarbeid i forbindelse med arrangement)
 • Delta på oppstartssamling med opplæring og teammøter
 • Delta i studentrekrutteringskampanjer


 Lønn 

 • Lønn etter satser for studentassistenter (u/ bachelor: kr. 169,49, m/bachelor: kr. 173,54)
 • Arbeidets omfang: inntil 150 timer i perioden
 • Tidsperiode: 1. september 2022 – 30. juni 2023


Søknad 

Du søker ved å sende inn en videosøknad på inntil 2 minutt til: ragnhild.n.madsen@ntnu.no  Mailen med videosøknaden må også inneholde din kontaktinformasjon: navn, e-postadresse, mobilnummer, studieprogram og årskurs.

Utvidet søknadsfrist: 31. august 2022.

—————————————————————————————————————-

Are you proud to study engineering, technology and / or science, and want to inspire more people to choose our study programs?

The Faculty of Engineering (IV) will employ student ambassadors to work in teams to recruit new students to the study programs, and create pride and ownership in being a student at IV. The team will consist of students from all our study programs in Gjøvik, Ålesund and Trondheim. IV wants to be present where our target group is, so an important task will be to create digital content for social media and websites. 

We are looking for you who:

 • enjoy being in front or behind the camera (preferably both) 
 • is creative and / or working on exciting projects 
 • enjoy giving presentations 
 • is good at networking and likes to coordinate projects  

Work tasks

 • Create stories for IV’s study program pages (Gobi stories) and social media 
 • Present the study on school visits and campus, both physical and digital events 
 • Engage students to attend events 
 • Coordinate activities in collaboration with other student ambassadors 
 • Administrative tasks (planning, follow-up and follow-up in connection with events) 
 • Attend training and team meetings 
 • Participate in student recruitment campaigns  


Salary

 • Payment according to rates for student assistants (without bachelor: NOK 169.49, w / bachelor: NOK 173.54)
 • You can work up to 150 hours during the period 
 • The employment applies for the period: 1 September 2022 – 30 June 2023


Application 
You apply by submitting a video applicationof up to 2 minutes duration to: ragnhild.n.madsen@ntnu.no Enter your contact information in the email: name, e-mail address, mobile number, study program and year/class.

Extended application deadline: August 31, 2022