Isolasjon av energibrønner på Svalbard skal bevare permafrosten

Vetle Daleng og Håkon Afret skriver masteroppgave om alternative isolasjonsmetoder for energibrønn ved nye Svalbard folkehøyskole. Dette vil være et samarbeid mellom NTNU, Store Norske og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard).

Bakgrunnen for oppgaven er at det skal bygges en ny folkehøyskole på Svalbard og det skal i den forbindelse utredes muligheten for en energibrønn på ca. 1200 meter. Denne utredningen er et samarbeid mellom Store Norske, GTML (Geothermal Energy Nordic) og er støttet av Enova. Et av de utfordrende aspektene omkring etablering av energibrønn er permafrosten på Svalbard. Ved boring ned i grunnen vil man kunne forvente en termisk gradient i størrelsesorden 30 grader per km, altså vil temperaturen 1 km ned i grunnen være omkring 30 grader. Dette medfører en temperatur som er mer enn høy nok til å tine permafrosten i overliggende lag. Om permafrosten tiner vil man risikere at området og løsmassene blir ustabilt. Formålet med deres oppgave vil være å se på mulige isolasjonsmetoder av energibrønnen for å sikre at permafrosten bevares. Dette vil innebære både aktive og passive isolasjonsmetoder. Aktive metoder kan f.eks være kjøling med varmepumpe, passive metoder vil kunne være isolerte rør eller isolerende sement. I oppgaven vil de ta for seg flere temaer, aktuelle tema er:

  • Det geotermiske potensialet på Svalbard, samt kvartær- og berggrunnsgeologien i området.
  • Permafrost på Svalbard vil bli belyst.
  • De vil også gjøre rede for grunnvarmemetoder, da spesielt dype-mellomdype energibrønner.
  • Kjøle- og isolasjonsmetoder.
  • Lokale forhold ved folkehøyskolen, samt en beskrivelse av energibrønnprosjektet.

Prosjektoppgaven vil i hovedsak være et litteratursøk, men muligens noe lab eller simuleringsoppgaver. De vil også diskutere forslag til videre arbeid for masteroppgaven våren 2022.

Håkon Afret og Vetle Daleng