Støtte til finansiering av professorat i mineralteknikk

I Stortingets budsjettvedtak tildeles NTNU midler for professorat i mineralteknikk på inntil 1,5 mill.kroner per år. I tildelingen står det følgende:

Målet med ansettelsen er å styrke utdanningsretningen og forskningen i mineralteknikk ved NTNU og derigjennom bidra til å møte norsk mineralnærings behov for kompetent arbeidskraft og forskningsbasert kunnskap.

Tiltaket har som hensikt å styrke NTNUs bergfaglige miljø, utdanningsretning og forskning gjennom støtte til et professorat i mineralteknikk i en overgangsfase på fem år.