AKER BP sponser hovedeksursjoner

AKER BP ASA øsker å bidra til å styrke geofagene ved NTNU, og går nå inn og sponser de tre hovedekskursjonene for geofag med til sammen 90.000 kroner. Dette bidrar til at det blir enklere for flere studenter å dra på feltkurs. Ekskursjonene er veldig viktig for å gi studentene bedre innsikt og forståelse for fagene. Studentene skal i år til USA, Chile og Brasil

Statens vegvesen finaniserer modellforsøk av fjellforankring med stag

Prosjektet går ut på å utføre modellforsøk i laboratoriet for å se nærmere på hvordan brudd i bergmassen oppstår og forløper ved overbelastning av forankringsstag. Brudd og bruddforløp har stor betydning ved dimensjonering av slike stag og er ett av de største usikkerhetene ved dagens beregningsmetoder. Spesielt vil det bli sett på hvilke effekter trykkbuer indusert av belastningen av staget kan ha på det bruddmekaniske.

Forskningsprosjektet vil i korte trekk bestå av å bygge en rigg, omtrent 2×3 meter, utføre tester i denne og vurdere resultatene. I riggen vil det bli laget en «bergmasse» av eksempelvis kalksteinblokker, granittblokker, teglstein eller betongblokker. I bergmassen vil det bli støpt inn et «stag» som vil bli belastet slik at det blir brudd i «bergmassen». Riggen vil ha installer jekker slik at man får simulert horisontalspenninger og sikre innspenning. Riggen vil ha installert en rekke ekstensometer for å måle deformasjon, samt at man vil bruke et kamera og Digital Image Correlation (DIC) som måler deformasjon ved å spore punkters forflytning over tid. Studenten fordyper sin kunnskaper i emnet via en grundig litteraturstudie, deltar i utbygging .

To prosjekt- og masteroppgaver blir involvert i prosjektet. Hanna Høgset og Karsten Sannes Aasbø skal fordype seg i stagforankring via en grundig litteraturstudie, deltar i planlegging, bygging av testerigg, tester målingsutstyret og i modellforsøk på riggen, og utfører numerisk modellering med kode UDEC. Litteraturstudien ser på gjennomføring av modellforsøk i bergmekanikken og geoteknikken og hvordan man overfører dette til beregningsmetoder, både analytiske og numeriske.

Hanna Høgset, student IGP, Are Håvard Høien, Statens Vegvesen, Karsten Sannes Aasbø, student IGP og Charlie Chunlin Li, professor IGP

Velkommen til Linda Haaland

Linda Haaland er ansatt som PhD-stipendiat ved instituttet.

Haaland skal jobbe med onshore topografi ved passive kontinentalmarginer fra et strukturgeologisk perspektiv. Arbeidet skal i hovedsak baseres på feltarbeid fra Svalbards vest- og nordkyst. Hovedveileder blir Per Terje Osmundsen.

Hun har bachelor og master i struktur- og berggrunnsgeologi fra Universitetet i Tromsø, og har bodd i Lyngen det siste året. På fritiden driver hun med ski og fjellklatring.

Velkommen Linda!

Invitation to Workshop on Environmental considerations of deep-sea mining

The Marmine project Invites to Workshop on Environmental considerations of deep-sea mining 11. march in Oslo. The workshop will present the present knowledge on environmental impacts from deep-sea mining, with a focus on mining seafloor massive sulphides (SMS), and discuss how this knowledge (or lack of) needs to be integrated in the development of this emerging industry.

Read more here

 

Professor Harald Arne Asheim 70 år

En av pionerene ved instituttet fyller 70 år i dag og går samtidig over i pensjonistenes rekker. Harald Arne Asheim begynte på det første kullet ved instituttet tilbake i 1973. Dagen ble behørig markert med taler, kaker, blomster og sang fra hovedpersonen selv.

Her får du utdrag av sangen «Oljealder»

Her er gratulasjonsteksten som stod på trykk dagens Aftenposten:
«Jubilanten er bondegutt, født nord på Jæren i 1950. Han utdannet seg til sivilingeniør ved NTH 1975, PhD ved UT i Austin, Texas i 1978 og institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, IPT-NTH fra 1980. Han var dosent/professor fra 1985, dessuten faglig leder for Continental Shelf development, Petr. ind .courses (oppbygging av industriell oljekompetanse). Han ha skrevet bøker, noen vitenskapelige publikasjoner og forelest ved Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand og Pomor Statlige Universitet, Arkhangelsk, Russland. Han har også hatt eksterne konsulentoppdrag, for blant annet Aker Solutions ved nedstenging og sikring av Ekofisktanken og firma NordLense ved utvikling av utstyr for fjerning av oljesøl. Han har vært formann/medlem i Nordisk Ministerråds Fagkollegium for Oljeteknologi og SPE Symbols and Metrication Commitee, instituttleder ved IPT og styremedlem for det Norske Universitetssenter i St.Petersburg. Livsledsagerske fra studentdagene, Beate, holdt ut Texas/California t/r i gammel Mustang med spedbarn i baksetet. De holder stadig sammen og har i dag tre sønner og to barnebarn. Jubilanten oppdaget i moden alder et visst talent i å lage tekster og toner og fant en subkultur av visesmeder, der jubilanten deltar»

 

Tusen takk for innsatsen, og gratulerer med dagen!

 

Søk på geologi ved NTNU

Vil du ha en jobb hvor du får lov til å være mye ute i naturen? Hvis du studerer geologi ved NTNU vil du lære mer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet, hvorfor landskapet er formet slik det er, og om hvordan vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Søknadsfrist er 15.april.
Bachelor geologi: https://www.ntnu.no/studier/bgeol
Master geologi: https://www.ntnu.no/studier/mgeol

Se en kort film om geolgistudiene:

 

Rapport fra Forskningsrådet: Kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen

Olje- og energidepartementet har bedt Forskningsrådet om å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for forskning og teknologiutvikling på området mineralutvinning på havbunnen.

Denne rapporten er utarbeidet som svar på OEDs bestilling. Den omfatter følgende:
• Oppsummering av skriftlig bakgrunnsinformasjon
• Informasjon om Forskningsrådets portefølje innenfor området, samt internasjonal forskningsaktivitet
• Oppsummering av en workshop avholdt med relevante forskningsaktører
• Råd om en forskningssatsing

Les rapporten her: Kunnskapsgrunnlag havbunnsmineraler 2018-2019

Se også nettsiden for Norsk Forum for marine Mineraler